VISIT TOYOTA CITY > English > Experience > Fun Programs > Fun Programs October 2018 > The Premium KABUKI Tour to Obara